SMIT Riooltechniek legt uit: Onze belangrijkste voorwaarden in begrijpelijke taal.

Iedere onderneming moet in haar algemene voorwaarden helderheid bieden naar hun klanten. Ook Smit Riooltechniek ontkomt niet aan kleine lettertjes. U als klant moet weten waar u aan begint als u ons inzet om een probleem voor u op te lossen. We zullen onze algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”) daarom in duidelijke taal uitleggen. Wilt u de volledige Algemene Voorwaarden lezen? Klik dan hier.

Wat mag u van ons bedrijf verwachten?

U wordt netjes te woord gestaan bij het plannen van een afspraak.
Wij proberen de werkzaamheden zo flexibel mogelijk in te plannen.
Als de klussen uitlopen, wordt u van te voren gebeld.
Onze monteurs zien er representatief uit. Ze stellen zich netjes aan u voor.
Extra verwachtte kosten worden van te voren met u besproken.

Algemene voorwaarden – Kosten
Als wij op basis van regie bij u langskomen, betaalt u altijd minimaal het 1e uur, inclusief de voorrijkosten en de BTW. Ook als we korter bezig zijn. Dit is om reistijd, kantoorpersoneel en alle bedrijfskosten te dekken. Blijkt dat het probleem bij aankomst is verholpen, worden minimaal de voorrijkosten en/of reiskosten berekend. Na het eerste uur rekenen wij verder per 15 minuten.

Algemene voorwaarden – Betalingstermijn
Particuliere klanten betalen over het algemeen direct na afloop van het werk. Dit kan cash of per PIN.  Voor bedrijven of instellingen is dat 14 dagen, tenzij anders overeengekomen in bijvoorbeeld een offerte. Bij een offerte ontvangt u altijd onze digitale aanvullende voorwaarden.

Als een opdrachtgever niet op tijd betaald zullen wij naast het verschuldigde bedrag en de daarvoor wettelijk geldende rente een toeslag van 15% voor gemaakte onkosten worden berekend. Dit is excl. eventuele proceskosten, die ook volledig voor rekening komen van de opdrachtgever.

Toeslagen op avonden en weekenden gelden over het gehele tarief, behalve de btw. Machinehuur en arbeid zijn niet afzonderlijk van elkaar te berekenen.

Algemene voorwaarden – Een afspraak verzetten of afzeggen
Een gemaakte afspraak afzeggen of verzetten, moet 4 uur van te voren worden gedaan, zodat wij onze efficiënte planning op tijd kunnen aanpassen. Als dit later gebeurt, kost dit ons veel tijd en moeten we daar kosten voor in rekening brengen.

Algemene voorwaarden – Oplossen van een probleem in etappes
Het kan voorkomen dat voor het oplossen van een probleem, meerdere afspraken nodig zijn. Soms moeten we stap voor stap oorzaken uitsluiten om tot een goede oplossing te komen. U wordt hiervan door onze monteur op de hoogte gebracht.

Algemene voorwaarden – Werken in een kruipruimte/ besloten ruimte
Voor werkzaamheden in een kruipruimte, rekenen wij een vuilwerktoeslag over de uren die in de kruipruimte worden doorgebracht. In een kruipruimte mag alleen met accugereedschap worden gewerkt. Dit gereedschap is duurder en de omstandigheden waarin gewerkt wordt, zorgen voor meer slijtage. Bovendien krijgen onze medewerkers, zoals afgesproken in de secundaire arbeids voorwaarden, een persoonlijke toeslag voor het werken in kruipruimten.

Omdat wij nooit weten of er giftige gassen aanwezig zijn in een kruipruimte, meten wij steeds de luchtkwaliteit met 4 gasmeter. De kosten hiervoor worden per gebruik aan u doorberekend. Tarieven zijn te vinden op de website.

I.v.m. gevaar voor elektrocutie of andere risico’s, zijn wij verplicht een gecertificeerde luikwacht in te zetten. Deze luikwacht is geïnstrueerd om te handelen bij calamiteiten en kan niet vervangen worden door bijvoorbeeld een klant. De luikwacht mag alleen lichte assistentie verrichten, Hij mag niet weg bij het luik zolang er onder de vloer gewerkt wordt. De luikwacht moet oogcontact hebben met zijn collega onder de vloer. Als er verderop onder de vloer gewerkt moet worden, zal er een extra wacht tussen moeten worden geplaatst. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de klant.

Algemene voorwaarden – Graafwerkzaamheden
Bij graafwerkzaamheden die nodig zijn om een riool te repareren of te vervangen, weten wij van te voren nooit wat we in de grond aantreffen. Om deze reden en vanwege de voorwaarden die onze verzekering aan graafwerkzaamheden stelt, zijn wij verplicht een klicmelding te doen bij het kadaster. Toch blijkt er soms puin, beton of zware klei of veel grondwater in de grond te zitten. We moeten dan zwaarder materieel inzetten of meer uren besteden aan de werkzaamheden. Deze extra kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Algemene voorwaarden – Tarieven
De standaard tarieven die aan u zijn doorgegeven door onze planning, worden jaarlijks herzien. Het kan dus zijn dat u bij een volgende keer dat u ons nodig heeft, een ander bedrag betaald. In onze algemene voorwaarden staan de tarieven van SMIT Riooltechniek niet vermeldt. Voor tarieven kunt u contact opnemen met ons kantoor: 0798200284

Schade of meerwerk door een mankement
Tijdens het mechanisch uitfrezen van een stelsel, kan het voorkomen dat door een verborgen put, boomwortels, obstakel, scheur, breuk, foutieve aansluiting of ander mankement een veer, frees of hogedrukslag vast komt te zitten of zelfs afbreekt. Dit is Smit Riooltechniek niet te verwijten omdat ontstoppingsmaterieel nooit vast kan komen te zitten in een stelsel dat volgens de NTR en NEN normen is aangelegd. De arbeid en het extra materieel welke nodig zijn om de gereedschappen weer los te krijgen, zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend op basis van gereduceerde tarieven.

Algemene voorwaarden – Schoonmaken van gereedschap en materieel
Onze monteurs komen met een schoon en goed onderhouden bedrijfswagen met gereedschap werkzaamheden bij u uitvoeren. Gereedschap dat vuil wordt gedurende de werkzaamheden, worden in de tijd van de klant schoongemaakt, onderhouden en opgeruimd. Indien dit niet mogelijk is, zal onze monteur de benodigde extra tijd en kosten met u bespreken. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Algemene voorwaarden – Tijd voor administratie
Omdat wij alles administratief netjes op orde willen hebben, verwachten wij van onze mensen een nette administratieve afhandeling, die bestaat uit het correct invullen van een (digitale) werkbon, het mailen van foto’s met een korte omschrijving. Omdat dit behoord tot de werkzaamheden, zal de tijd die onze monteur bezig is met de administratie voor rekening van u als opdrachtgever komen. Deze werkzaamheden zullen maximaal 15 minuten in beslag nemen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Algemene voorwaarden – Garantie
Op het ontstoppen en reinigen van afvoeren (vetputten en septictanks niet meegerekend) geven wij 3 maanden garantie. Uiteraard zijn er voorwaarden met betrekking tot die garantie. Als wij zaken aantreffen die niet in een rioolstelsel thuishoren, vervalt de garantie.

Wat voorbeelden:

Olie, boter, frituurvet, toiletrollen, maandverband, tampons, speelgoed of andere voorwerpen, een verzakking of breuk.

Als onze monteur op uw werkbon een advies heeft afgegeven omdat er een probleem in het stelsel zit, heeft u ook geen garantie op de werkzaamheden voor het advies is opgevolgd of het probleem is verholpen. Op stelsels die wij hebben aangelegd, vervangen of gerepareerd, krijgt u een jaar garantie. Ook hier zijn uitzonderingen, waarbij de garantie vervalt:

Indien het een noodoplossing betreft (onze monteur geeft dit bij u aan).

Indien het overige leidingwerk niet voldoet aan NTR3216.

Indien een ander bedrijf of uzelf aan het stelsel heeft gewerkt.

Indien u Smit Riooltechniek niet in de gelegenheid heeft gesteld het probleem alsnog te verhelpen.

Indien er door ons aannemelijk kan worden gemaakt dat het probleem een gevolg is van een oorzaak die buiten het door ons aangelegde, vervangen of gerepareerde leidingdeel ligt.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SMIT RIOOLTECHNIEK

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 62840843 bij de Kamer van Koophandel.

INDEX:

1. Algemene bepalingen en definities
2. Tot stand komen van de overeenkomst
3. Prijzen
4. VCA certificering
5. Arbo-richtlijn
6. Onvoorziene kosten en meer- en minderwerk
7. Levering en levertijd
8. Opneming en goedkeuring, indien gewenst door opdrachtgever
9. Oplevering
10. Overmacht
11. Garantie
12. Aansprakelijkheid
13. Intellectuele eigendom
14. Eigendomsvoorbehoud
15. Betaling
16. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling
17. Ontbinding
18. Milieu
19. Kwaliteit en continuïteit
20. Toepasselijk recht
21. Bevoegde rechter

1. Algemene voorwaarden – Algemene bepalingen en definities
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Smit Riooltechniek een overeenkomst is aangegaan. Opdrachtnemer: Smit Riooltechniek bij de te sluiten overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, aanbiedingen van, opdrachten aan en met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten/ raamovereenkomsten.

1.3. Wanneer deze voorwaarden eenmaal zijn deel gaan maken van een tussen opdrachtgever en Smit Riooltechniek gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen, tenzij in een offerte of opdracht anders overeengekomen.

1.4 Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten of opdrachten.

1.5 Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij en/of derden gehanteerde algemene voorwaarden niet.

1.6 Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:

de (raam)overeenkomst;

2. de bijlagen;

3. de algemene voorwaarden.

2. Algemene voorwaarden – Tot stand komen van de overeenkomst
2.1 Alle offertes van Smit Riooltechniek zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvend aanbod van Smit Riooltechniek wordt aanvaard, heeft Smit Riooltechniek het recht het aanbod binnen zeven [7] werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen en verrichtingen van Smit Riooltechniek zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de door de opdrachtgever aan Smit Riooltechniek verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Smit Riooltechniek is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtgever aan Smit Riooltechniek een opdrachtbevestiging is gestuurd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Algemene voorwaarden – Prijzen
3.1 Offertebedragen of genoemde bedragen in andere correspondentie zijn richtprijzen. Aangezien bij werkzaamheden onder de grond of in besloten ruimten soms onvoorziene obstakels de werkzaamheden aanzienlijk kunnen vertragen, kunnen wij geen vast tijdsbestek opgeven voor de duur van de werkzaamheden. Uiteraard houden wij u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van eventuele vertragingen, zodat er voldoende tijd is voor overleg.

3.2 Wij rekenen voor onze vernieuwing/renovatieploeg buiten een straal van 20km buiten Boskoop, alléén in hele of halve dagen. Als de werkzaamheden binnen 4 uur worden afgerond rekenen wij een halve dag, bij meer dan 4 uur rekenen wij automatisch een hele dag. Dit aangezien er dagelijks werkzaamheden uit het zicht van onze klanten worden verricht als het schoonmaken, aanvullen van de bussen en onderhoud aan machines en gereedschap. Ook worden er ten behoeve van de klussen een dag van te voren materialen gehaald/besteld.

3.3 Bij graafwerkzaamheden zijn wij als Smit Riooltechniek verplicht om een graafmelding te doen bij het Kadaster. De kosten voor een melding op particuliere grond bedragen €50,00 excl. BTW. Een ingraafmelding op gemeentegrond bedraagt €100,00 excl. BTW. Bij het raken van kabels en leidingen die niet bekend zijn bij Kadaster-Klic moeten wij een eigen bijdrage afdragen die wij zullen doorberekenen aan de opdrachtgever.

3.4 Smit Riooltechniek hanteert de volgende tarieven & toeslagen: Bij werkzaamheden van 7.00 tot 17.00 rekenen wij 100% van de tarieven, doordeweeks van 17.00 tot 7.00 een toeslag van 50% en van vrijdag 17.00 tot maandag 7.00 en op feestdagen een toeslag van 100%.

3.5 De tarieven van Smit Riooltechniek zijn voor de particuliere markt niet te splitsen in verschillende onderdelen, maar bestaan uit het eerste uur arbeid, incl. machinehuur, voorrijkosten, arbeidsloon en BTW. De volgende uren worden per 15 minuten berekend. Voor bedrijven en instellingen kan hier vanaf geweken worden.

3.6 Toeslagen worden gerekend over het totale bedrag, excl. de btw.

3.7 Offertes zijn geldig tot vijftien [15] dagen na dagtekening. Offertes van Smit Riooltechniek zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig [15] dagen na de dagtekening.

3.8 Betalingen vinden plaats binnen vijftien [15] dagen voor particulieren of dertig [30] dagen voor bedrijven na ontvangst van de factuur.

3.9 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij btw bedragen zijn toegevoegd.

3.10 Eventuele heffingen van overheidswege evenals kosten die Smit Riooltechniek maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolgde de Wet Milieubeheer, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

3.11 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt in alle redelijkheid en billijkheid geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.12 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Smit Riooltechniek het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen. Uiteraard gebeurt dit na persoonlijk overleg.

4. Algemene voorwaarden – VCA certificering
4.1 Smit Riooltechniek is als bedrijf zijnde nog niet VCA gecertificeerd. Het personeel van Smit Riooltechniek en haar onderaannemers zijn wel in het bezit van een persoonlijk VCA -diploma. Smit Riooltechniek werkt met veilig en jaarlijks gekeurd gereedschap. Alle risico’s van het takenpakket van de werknemers zijn besproken, vastgelegd en dat er een plan van aanpak is gerealiseerd om de veiligheid tijdens arbeid te optimaliseren.

4.2 Er kunnen vanuit Smit Riooltechniek steekproefsgewijs werkplekinspecties worden uitgevoerd tijdens de werkzaamheden. U dient toegang te verlenen aan de inspecteur. De tijd die besteedt wordt aan een inspectie wordt niet aan u als klant doorberekend.

5. Algemene voorwaarden – Arbo-richtlijn
5.1 Bij werkzaamheden in kruipruimtes werken wij volgens de Arbo-richtlijn ‘werken in besloten ruimten’. Dat betekent dat er vooraf en tijdens het betreden van een besloten ruimte een 4 gas meting wordt uitgevoerd. Dat houdt tevens in dat we voorafgaand en tijdens werkzaamheden controleren op zuurstofgehalte, koolmonoxide, explosiegrenzen en rioolgas H2S. Dat neemt niet weg dat er ook andere gevaarlijke stoffen in de ruimte aanwezig kunnen zijn die niet meetbaar zijn met een 4 gas meting. Dit is de reden dat wij een luikwacht moeten inzetten die te allen tijde contact houdt met collega’s in de besloten ruimte. Deze collega is bevoegd het werk stil te leggen bij dreigend gevaar. Als medewerkers van Smit Riooltechniek geen vertrouwen hebben in de situatie, hebben zij het recht de werkzaamheden stil te leggen en verder te werken met gebruik van onafhankelijke ademlucht.

5.2 Om het risico van elektrocutie uit te sluiten, werken wij in besloten ruimten alleen met gereedschap op accu.

6. Algemene voorwaarden – Onvoorziene kosten en meer- en minderwerk
6.1 Het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden meer materiaal of tijd nodig is dan in onze offerte is beraamd. Deze extra kosten vallen onder ‘onvoorziene zaken’. Bij een overschrijding van meer dan 20% van de materiaalkosten worden de extra kosten voorafgaande aan het vervolg van de werkzaamheden met u besproken. Dit zal ten allen tijde gedurende de werkzaamheden met u worden overlegd. E.e.a. zal schriftelijk moeten worden bevestigd door de opdrachtgever. Voor overschrijdingen van 10% van het offertebedrag zal de standaard stelpost van 10% worden aangesproken.

6.2 Bij graafwerkzaamheden kunnen wij bij een onverwacht hoge grondwaterstand besluiten de werkzaamheden stil te leggen en in overleg met onze opdrachtgever eerst bronbemaling te plaatsen of te zoeken naar een andere oplossing, die in overleg, maar op kosten van de opdrachtgever worden berekend.

6.3 Bij het boren van een doorvoer in een betonnen vloer of balk, kan het voorkomen dat beton dusdanig hard is dat wij aan een uur boren niet voldoende tijd hebben. Als tijdens het boren blijkt dat we meer tijd nodig hebben, worden extra kosten tijdig met u besproken. Deze specifieke taak staat ook altijd omschreven in de extra voorwaarden die u in onze offertes vind.

6.4 Bij problemen die het gevolg zijn van verkeerde informatie door de klant verstrekt, worden door ons de extra tijd en materialen die voortvloeien uit het te laat of foutief verstrekken van informatie doorberekent aan de opdrachtgever.

6.5 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:

– in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;

– in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

– in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

6.6 Indien na de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Smit Riooltechniek recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen ter compensatie.

6.7 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van opdrachtnemer en van opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onveranderd.

6.8 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden buiten de schuld van Smit Riooltechniek te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende kosten.

6.9 Indien de werkzaamheden van Smit Riooltechniek geen normale doorgang kunnen vinden ten gevolge van omstandigheden waaraan Smit Riooltechniek geen schuld heeft, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

6.10 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor: meerwerk tot 10% van het volledige offertebedrag, het aanschaffen van materialen, het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

6.11 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van materialen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom inbegrepen.

6.12 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van materialen én het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

7. Algemene voorwaarden – Levering en levertijd
7.1 Opgegeven levertijden voor materialen afkomstig van een toeleverancier zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Smit Riooltechniek daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

7.2 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch niet eerder dan de datum waarop wij beschikken over de noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d., althans niet eerder dan de datum van ontvangst van wat de opdrachtgever volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te voldoen.

7.3 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

8. Algemene voorwaarden – Opneming en goedkeuring, indien gewenst door opdrachtgever.
8.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht [8] dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

8.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen vier [4] dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan opdrachtnemer is verzonden.

8.3 Wordt niet binnen vier [4] dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de vierde dag na de opneming te zijn goedgekeurd.

8.4 Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot opdrachtgever richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

8.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

8.6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

8.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

8.8 Van dit artikel kan afgeweken worden, middels een bepaling in de schriftelijke overeenkomst.

9. Algemene voorwaarden – Oplevering
9.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 15 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

9.2 Na de dag, waarop het werk in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16, lid 1, als opgeleverd wordt beschouwd is, is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

9.3 Van dit artikel kan afgeweken worden, middels een bepaling in de schriftelijke overeenkomst.

10. Algemene voorwaarden – Overmacht
10.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd, waaronder onder meer [doch niet uitsluitend] begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, stagnatie in de toelevering, onbevaarbaarheid van waterwegen, grondstoffengebrek, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, gelden als overmacht en geven opdrachtnemer het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft opdrachtnemer het recht naar keuze of de levering gedurende die tijd op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11. Algemene voorwaarden – Garantie
11.1 Smit Riooltechniek garandeert gedurende twaalf [12] maanden na oplevering de goede werking van de door haar aangelegde installaties voor zover het niet functioneren een rechtstreeks gevolg is van gebreken in de uitvoering evenals voor zover het ontwerp zelf heeft gemaakt.

11.2 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Smit Riooltechniek zich om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Opdrachtgever heeft drie [3] maanden de tijd om een probleem in het reeds gereinigde of ontstopte leidingdeel te melden. De klachten te dezer zaken worden drie [3] maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders al een maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen. Garantie vervalt: Indien Smit Riooltechniek een schriftelijk advies heeft gegeven wat niet door de opdrachtgever is opgevolgd, er schriftelijk is aangegeven dat er sprake is van een verzakking, breuk of ander mankement, het leidingwerk niet is aangelegd volgens NTR/ NEN normeringen die gelden voor riolering, bij het aantreffen van andere materialen als fecaliën en/ of toiletpapier.

11.3 Op producten die Smit Riooltechniek heeft verkregen van derden, waaronder haar leverancier,

zal Smit Riooltechniek aan opdrachtgever nimmer verdergaande garantie behoeven te verlenen dan die welke de derden aan Smit Riooltechniek verleent.

11.4 Op producten die door opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Smit Riooltechniek nimmer garantie verleend. Wanneer het door Smit Riooltechniek geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft Smit Riooltechniek geen garantie.

11.5 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien opdrachtgever in verzuim is ten opzichte van Smit Riooltechniek.

12. Algemene voorwaarden – Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Smit Riooltechniek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Smit Riooltechniek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Smit Riooltechniek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smit Riooltechniek in staat is adequaat te reageren.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Smit Riooltechniek is beperkt tot de hoogte van het door Smit Riooltechniek in rekening gebrachte factuurbedrag of, indien het hoger is het bedrag van de uitkering die Smit Riooltechniek ter zake van de verzekeraar ontvangt.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a)De aantoonbare redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Smit Riooltechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever; b)Schade aan programmatuur en apparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging evenals gebrekkig of niet functioneren; c)Materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden; d)Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; e)Aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

12.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Smit Riooltechniek ingeschakelde hulppersonen of van Smit Riooltechniek ondergeschikten, is Smit Riooltechniek nimmer aansprakelijk.

12.5 Indien de verhouding van de door de opdrachtgever aan Smit Riooltechniek te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft zal de door Smit Riooltechniek te vergoeden schade gematigd worden.

12.6 Aansprakelijkheid van Smit Riooltechniek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.

13. Algemene voorwaarden – Intellectuele eigendom
13.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte onderwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, enz.

13.2 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van opdrachtnemer, en mag door opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

13.3 Opdrachtgever zal de informatie van opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

14. Algemene voorwaarden – Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang opdrachtnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen

of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom direct opeisbaar.

14.2 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de goederen waarvan het eigendom is voorbehouden, direct terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat opdrachtnemer zijn eigendom[men] kan revindiceren.

14.3 Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

14.4 Indien de opdrachtgever ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is hij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat hij hiermee in verzuim blijft.

15. Algemene voorwaarden – Betaling
15.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen vijftien [15] dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is zonder schriftelijk overleg niet gerechtigd tot korting of verrekening.

15.2 Na het verstrijken van vijftien [15] dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.

15.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan Smit Riooltechniek verschuldigde bedrag. Ten aanzien van de proceskosten dient de opdrachtgever aan Smit Riooltechniek de door laatstgenoemde werkelijk gemaakte proceskosten te vergoeden.

15.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel compleet beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

15.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

15.7 Smit Riooltechniek heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al wat hij aan Smit Riooltechniek verschuldigd is, heeft voldaan.

15.8 Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

15.9 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst.

15.10 Zowel Smit Riooltechniek als opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving, eveneens beslag, overlijden of onder curatele, staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt uitgesproken of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Smit Riooltechniek kan voorts de overeenkomt beëindigen indien de zeggenschap [in de onderneming] van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16. Algemene voorwaarden – Vooruitbetaling / zekerheidsstelling
16.1 Smit Riooltechniek is ten allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Smit Riooltechniek rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Smit Riooltechniek op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

17. Algemene voorwaarden – Ontbinding
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.

17.2 In de navolgende gevallen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden: a)indien opdrachtgever zijn faillissement of [voorlopige] surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, [voorlopige] surseance van betaling wordt verleend, dan wel opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; b)indien opdrachtgever [onderdelen van] zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; c)indien ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; d)indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het voorgaande laat de overige rechten van opdrachtnemer onverlet.

17.3 Opdrachtnemer is al gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van opdrachtnemer te verrekenen met vorderingen die opdrachtgever heeft op opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan opdrachtnemer te zijn verleend.

18. Algemene voorwaarden – Milieu
18.1 Smit Riooltechniek zal bij zijn diensten ter zake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten. Smit Riooltechniek zal een afvalstoffenadministratie voeren.

18.2 Smit Riooltechniek zal handelen conform de voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten zoals vanuit de gemeente, provincie, rijksoverheid dan wel andere van overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

18.3 De opdrachtgever verplicht zich tot volledige informatieverstrekking betreffende de samenstelling van door ons in te nemen afval. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

18.4 Opdrachtgever zal – zonder toestemming van Smit Riooltechniek– geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van Smit Riooltechniek meer/ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgelegd, dan komen de kosten welke Smit Riooltechniek hierdoor dient te maken, geheel voor rekening van de opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade welke geleden wordt door Smit Riooltechniek of derden.

19. Algemene voorwaarden – Kwaliteit en continuïteit
19.1 In de tussen opdrachtgever en Smit Riooltechniek te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld waaraan de prestatie van Smit Riooltechniek dient te voldoen. Smit Riooltechniek zal, al dan niet opdrachtgever, de handhaving en naleving van deze normen controleren. Het staat de opdrachtgever vrij afzonderlijk een controle in te stellen, doch controles op de technische kwaliteit dienen tijdens, dan wel direct na de afloop van de werkzaamheden te geschieden.

19.2 Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan, ziet Smit Riooltechniek erop toe dat de voortgang in de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder ontbreken plaatsvindt.

20. Algemene voorwaarden – Toepasselijk recht
20.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

21. Bevoegde rechter

21.1 Geschillen welke tussen Smit Riooltechniek en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Smit Riooltechniek gedane aanbieding, een door Smit Riooltechniek met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter voor onze vestigingsplaats. Tenzij partijen dan schriftelijk overeenkomen het geschil te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 62840843 bij de Kamer van Koophandel.